DOCUMENTS REQUIRED FOR STUDY AND WORK VISAS

* Completed Visa application form - Fill in the application form online, print out and sign

* Valid passport - Passport must be valid at least six (6) months after departure from Namibia

* Two (2) passport photos in color - Write your name on the back of the photos

* Copy of flight ticket / itinerary

* Proof of payment of the handling fee

STUDY AND WORK VISAS

 • Study and work visas are not issued by the Embassy but they are issued at the Ministry of Home Affairs and Immigration in Windhoek.
 • Study and work visas can be applied for a maximum period of 6 months.
 • You can apply through the Embassy.

Payment of handling fee (€10.00) should be made to the Embassy bank account.

Embassy bank account details are as follows:

Nordea SWIFT code: NDEAFIHH

IBAN No: FI9718203000039545

Please note that ALL bank charges are to be paid by the applicant!

Write your name on the payment order and indicate that payment is a handling fee for visa. Handling fee is not refundable.

After payment of handling fee for visa has been made to the Embassy bank account, the Embassy will issue a receipt and fax a copy of the receipt to the Ministry of Home Affairs and Immigration together with the documents. Original receipt will be sent to the applicant by ordinary mail.

Payment for study/work visa is to be made after approval by the Ministry of Home Affairs and Immigration before the actual issuing. Fees for visas are available on the homepage of the Ministry: www.mha.gov.na.

Do not pay the visa fee when applying. Only the handling fee is to be paid when applying.

*Study visa/Research visa/Work visa - €150.00

After payment for visa has been made to the Embassy bank account, the Embassy will issue a receipt and fax a copy of the receipt to the Ministry of Home Affairs and Immigration. Original receipt will be sent to the applicant by ordinary mail.

When a study/work visa has been issued by the Ministry of Home Affairs and Immigration and received by the Embassy, it will be forwarded to the applicant by e-mail.    

Visa application form (Ref No: 3-1/0033 - 2 pages) is available on the Embassy homepage and can be filled in online, printed out and signed. See Application forms on the Embassy homepage: www.namembassy.fi

It is indicated on page 2 that this form is for (A) Holiday/Business/Work/Transit visa and (B) Return visa; please note that this form is also to be filled in when applying for a study visa. Do not fill in the application form for Temporary work or study permit. It is to be filled in when a person is going to Namibia for a period more than 6 months. 

Requirements for study visa are available on the homepage of the Ministry of Home Affairs and Immigration: www.mha.gov.na (See Types and Requirements for Visas) and are as follows:

Study/Research visa:
 
*Completed visa application form
*Certified copy of passport (Certified copy of passport = a true, correct copy of passport - relevant page only - can be certified for example by Police or Notary)
*Motivation letter
*Proof of acceptance / registration with study institution (In case of Minor Field Study: Invitation/Motivation letter from the Institution/Organization in Namibia connected to Minor Field Study)
*Letter from Institution of country where she/he is studying in case of a research
*Police Clearance Certificate from country of origin (for visas over 3 months) 
*Proof of insurance covering the period of stay
 
Requirements for work visa are available on the homepage of the Ministry of Home Affairs and Immigration: www.mha.gov.na (See Types and Requirements for Visas) and are as follows:
 

Work visa:

*Completed visa application form
*Certified copy of passport (Certified copy of passport = a true, correct copy of passport - relevant page only - can be certified for example by Police or Notary)
*Motivation Letter
*Proof of educational qualifications
*Police Clearance Certificate from the country of origin
*Proof of tender contract (for visas over 3 months)
*Proof of insurance covering the period of stay

OPISKELU- JA TYÖVIISUMIIN TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

 • Täytetty viisumihakemuslomake - täytä hakemuslomake verkossa, tulosta ja allekirjoita
 • Voimassa oleva passi - passin tulee olla voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta Namibiasta lähdön jälkeen
 • Kaksi (2) värillistä passikuvaa - kirjoita nimesi kuvien taakse
 • Kopio lentolipusta / matkasuunnitelmasta
 • Maksutosite käsittelymaksusta

OPISKELU - JA TYÖVIISUMIT

 • Suurlähetystö ei myönnä opiskelu- ja työviisumeita vaan ne käsitellään sisäasiainministeriössä Windhoekissa
 • Opiskelu- ja työviisumin voi saada kerrallaan enintään kuudeksi kuukaudeksi
 • Viisumia haetaan suurlähetystön kautta

Käsittelymaksu (10 euroa) tulee maksaa suurlähetystön tilille.

Suurlähetystön tilitiedot:

Nordea SWIFT code: NDEAFIHH

IBAN No: FI9718203000039545

Hakijan tulee maksaa KAIKKI pankkikulut!

Maksumääräyksessä tulee lukea nimesi ja viittaus siihen, että kyseessä on maksu viisumista. Käsittelumaksua ei palauteta.

Kun viisumin käsittelumaksu on suoritettu suurlähetystön tilille, suurlähetystö kirjoittaa kuitin ja lähettää kuitista kopion faksilla sisäasianministeriöön Windhoekissa yhdessä muiden dokumenttien kanssa. Alkuperäinen kuitti lähetetään hakijalle tavallisessa postissa.

Viisumimaksu tulee suorittaa vasta kun sisäasianministeriö on hyväksynyt viisumihakemuksen ja ennen viisumin varsinaista myöntöä. Viisumimaksut ovat nähtävillä verkossa ministeriön sivuilla: www.mha.gov.na (http://www.mha.gov.na).

Viisumia ei makseta hakemisen yhteydessä. Tällöin maksetaan vain käsittelymaksu.

 • Study visa/Research visa/Work visa - €150.00

Kun viisumimaksu on suoritettu suurlähetystön tilille, suurlähetystö kirjoittaa kuitin ja lähettää kuitista kopion faksilla sisäasianministeriöön. Alkuperäinen kuitti lähetetään hakijalle tavallisessa postissa.

Kun sisäasiainministeriö on myöntänyt opiskelu/työviisuminen ja se on saapunut suurlähetystöön, se lähetetään hakijalle sähköpostilla.

Viisumihakemuskaavake (Ref No: 3-1/0033 - 2 sivua) on saatavilla suurlähetystön kotisivuilla ja sen voi täyttää verkossa, tulostaa ja allekirjoittaa. Hakemuskaavakkeet löytyvät suurlähetystön kotisivuilta: www.namembassy.fi (http://www.namembassy.fi).

Sivulla 2 lukee, että tämä kaavake on (A) loma/liiketoiminta/työ/kauttakulkuviisumia varten ja (B) paluuviisumia varten; tämä kaavake tulee täyttää myös silloin, kun haussa on opiskeluviisumi. Älä täytä väliaikaisen työ- tai opiskeluviisumin hakemuskaavaketta. Se täytetään vain silloin jos Namibiassa oloaika on yli 6 kuukautta.

Opiskeluviisumiin tarvittavat asiakirjat on lueteltu sisäasiainministeriön sivuilla: www.mha.gov.na (Types and Requirements for Visas) ja ovat seuraavat:

Opiskelu/tutkimusviisumi:

 • Täytetty viisumihakemuslomake
 • Oikeaksi todettu/sertifioitu kopio passista (= tosiasiallinen, oikea kopio passista - ainoastaan asiaankuuluvat sivut - sertifioinnin voi suorittaa esimerkiksi poliisi tai notaari)
 • Motivaatiokirje
 • Oppilaitoksen todiste hyväksymisestä / sinne rekisteröitymisestä (Minor Field Study:n ollessa kyseessä tarvitaan kutsu/motivaatiokirje namibialaisesta instituutiosta tai organisaatiosta, joka liittyy Minor Field Study:iin).
 • Tutkimuksen ollessa kyseessä tarvitaan kirje kotimaan instituutiosta
 • Rikosrekisteriote
 • Todiste vakuutuksesta, joka on voimassa koko oleskelun ajan

Työviisumiin tarvittavat asiakirjat on lueteltu sisäasiainministeriön sivuilla: www.mha.gov.na (Types and Requirements for Visas) ja ovat seuraavat:

Työviisumi:

 • Täytetty viisumihakemuslomake
 • Oikeaksi todettu/sertifioitu kopio passista (= tosiasiallinen, oikea kopio passista - ainoastaan asiaankuuluvat sivut - sertifioinnin voi suorittaa esimerkiksi poliisi tai notaari)
 • Motivaatiokirje
 • Todistus koulutuksellisista pätevyyksistä
 • Kotimaan rikosrekisteriote
 • Todistus tarjoussopimuksesta (yli 3 kuukauden viisumit)
 • Todiste vakuutuksesta, joka on voimassa koko oleskelun ajan